HRH Prince Karl Vladimir

Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller, er en økumenisk, humanitær, kristen orden under proteksjon, gitt av Kong Peter II av Jugoslavia. Prins Karl Vladimir Karadjordjevic av Jugoslavia er ordenens valgte stormester. Ordenen er verdensomspennende og har sitt hovedsete i London.

Ordenen har beholdt de gamle idealer, og er stadig bundet sammen med den kristne tro og nestekjærligheten. Ordenens kongelige Charter uttrykker det på denne måten:
“Ordenen er en internasjonal, økumenisk, humanitær og kristen sammenslutning.
De viktigste mål er, i troen på Vår Herre Jesus Kristus og Hans virke, å drive humanitær virksomhet og beskytte den kristne tro” Dette kommer til uttrykk gjennom ordenens valgspråk: Pro Fide – Pro Utilitate Hominum
  – For troen – til menneskehetens gavn.

Ordenen driver i dag sin virksomhet basert på frivillig, ulønnet arbeid. Ordenenes hovedfokus er det humanitære arbeidet som drives gjennom ordenens prosjekter. Ordenens prosjekter er selvfinansierende gjennom innsamlinger og sponsorater, de minimale driftsomkostningene dekkes av medlemmenes kontingent. Det kan derfor med den beste samvittighet sies at alle innsamlede midler ubeskåret går til de formål de er tiltenkt.

Dersom du er interessert i å høre mer om det Skandinaviske Prioratet, eller å støtte vårt arbeid økonomisk, er du velkommen til å kontakte oss.